google-site-verification=RTh_bydlSBUUMS0ircyMn0Nw16pSsrdkppsv7Dvb_Ks
top of page

גישה בת שלושה שלבים המאפשרת לאינדיבידואל, להכיר ולבחון את צירוף הייחודי של המרכיבים ההכרחיים לו כדי להיות מאושר.

הגדרות:

תחושת האושר –  היא התחושה הטובה העולה מעצמה וממלאת את האדם, כאשר הוא שלם עם עצמו, ועם הסובב אותו. זוהי תחושה של הרמוניה.

האדם מרגיש שלם עם עצמו, כאשר הוא עושה את הדבר הנכון עבורו (שתואם את תפישת העולם שלו).

ולהפך, אם יעשה דבר שאינו נכון עבורו, יצוצו תחושות אחרות כגון: חרטה, כעס, החמצה, טרדה וכד', שיאמללו אותו. לדוגמא:

 (דוגמא פשוטה מחיי היום יום) 1. אדם ממהר לצאת מביתו בדרכו להצגה. שכנו מבקש           

               עזרה להניע את רכבו. הוא יודע שאם יעזור לשכנו, יאחר להצגה.

               אם חש לאחר מעשה תחושה טובה שהוא שלם עם מעשיו, סימן שעשה את הדבר

               הנכון עבורו.

               אם לאחר מעשה חש בתחושת החמצה או חרטה, שאלו הן תחושות שאינן טובות,

               אזי כנראה שלא עשה את המעשה הנכון עבורו.

               (לעיתים שתי האפשרויות אינן נכונות עבורו, ועליו למצוא דרך ביניים אחרת).

          2. עולות באדם מחשבות טורדניות, או תחושות רעות אחרות, הפוגעות בתחושה שהוא שלם עם                 עצמו. (מחשבות אלו בדרך כלל עולות שלא מבחירה).

              אם הוא מצא דרך שמתאימה לו לפתור את הטרדות: באמצעות פעולה אקטיבית,

              או בהבנת פן נוסף של המציאות שהיה מוסתר מעיניו, וכתוצאה מכך המחשבה  

              מתפוגגת, אזי התחושה הטובה שהוא שלם עם עצמו תחזור מאליה, וזהו סימן שעשה

              את הדבר הנכון עבורו.

              אם נותר עם הדברים המטרידים אותו, אזי כנראה שעדיין לא עשה את הדבר הנכון

              עבורו, והוא נשאר באומללותו.

              לעיתים מעורבות טרדות שונות, שיש לפתור כל אחת מהן בנפרד, כדי להגיע לתחושה הטובה.

              דוגמאות לטרדות: עניין כלכלי, עניין בריאותי, חסר בזמן פנוי, תחושת עלבון, תחושת

              החמצה וכד'.

צירוף המרכיבים ההכרחיים לתחושת האושר – אוסף הנושאים ההכרחיים לתחושת האושר והשונה מאדם לאדם. אם יפעל בתאום להם, כנראה שיעשה את הדבר הנכון עבורו. 

דוגמאות למרכיבים: הנאה, הכרת תודה, חברים, בריאות, אתגרים וכד'. 

אושר אישי – מתייחס לצירוף המרכיבים, ההכרחיים לתחושת האושר, השונים מאדם לאדם. צירוף המרכיבים הזה, עשוי להביא אותו לתחושה שהוא שלם עם עצמו, אם יפעל בתאום להם. כתוצאה מכך תחושת האושר תגיע אליו מאליה.

אושר קולקטיבי –מתייחס למרכיבים המומלצים לכלל האוכלוסייה כדי להגיע לתחושת האושר. המלצות אלו מסתמכות על מחקרים שנעשו בקרב קבוצות באוכלוסייה. במחקרים אלו נאסף הידע באמצעות סקרים ושאלונים, וההמלצות הן מהממוצעים שמתקבלים.

                             ___________________________________________

(EPI (Emotion, Personal view, Insight

גישה בת שלושה שלבים המאפשרת לאינדיבידואל, להכיר ולבחון את הצירוף הייחודי של המרכיבים ההכרחיים לו כדי להיות מאושר. אלו הם מקורות הכוח הפנימי.

הגדרות:

תחושת האושר –  היא התחושה הטובה העולה מעצמה וממלאת את האדם, כאשר הוא שלם עם עצמו, ועם הסובב אותו. זוהי תחושה של הרמוניה.

האדם מרגיש שלם עם עצמו, כאשר הוא עושה את הדבר הנכון עבורו (שתואם את תפישת העולם שלו).

ולהפך, אם יעשה דבר שאינו נכון עבורו, יצוצו תחושות אחרות כגון: חרטה, כעס, החמצה, טרדה וכד', שיאמללו אותו. לדוגמא:

 •  (דוגמא פשוטה מחיי היום יום) אדם ממהר לצאת מביתו בדרכו להצגה. שכנו מבקש עזרה להניע את רכבו. הוא יודע שאם יעזור לשכנו, יאחר להצגה.
  אם חש לאחר מעשה תחושה טובה שהוא שלם עם מעשיו, סימן שעשה את הדבר הנכון עבורו.
  אם לאחר מעשה חש בתחושת החמצה או חרטה, שאלו הן תחושות שאינן טובות, אזי כנראה שלא עשה את המעשה הנכון עבורו.
  (לעיתים שתי האפשרויות אינן נכונות עבורו, ועליו למצוא דרך ביניים אחרת).

 • עולות באדם מחשבות טורדניות, או תחושות רעות אחרות, הפוגעות בתחושה שהוא שלם עם עצמו. (מחשבות אלו בדרך כלל עולות שלא מבחירה).
  אם הוא מצא דרך שמתאימה לו לפתור את הטרדות: באמצעות פעולה אקטיבית, 
  או בהבנת פן נוסף של המציאות שהיה מוסתר מעיניו, וכתוצאה מכך המחשבה מתפוגגת, אזי התחושה הטובה שהוא שלם עם עצמו תחזור מאליה, וזהו סימן שעשה את הדבר הנכון עבורו.
  אם נותר עם הדברים המטרידים אותו, אזי כנראה שעדיין לא עשה את הדבר הנכון עבורו, והוא נשאר באומללותו.
  לעיתים מעורבות טרדות שונות, שיש לפתור כל אחת מהן בנפרד, כדי להגיע לתחושה הטובה.
  דוגמאות לטרדות: עניין כלכלי, עניין בריאותי, חסר בזמן פנוי, תחושת עלבון, תחושת החמצה וכד'.

צירוף המרכיבים ההכרחיים לתחושת האושר – אוסף הנושאים ההכרחיים לתחושת האושר והשונה מאדם לאדם. אם יפעל בתאום להם, כנראה שיעשה את הדבר הנכון עבורו. 

דוגמאות למרכיבים: הנאה, הכרת תודה, חברים, בריאות, אתגרים וכד'. 

אושר אישי – מתייחס לצירוף המרכיבים, ההכרחיים לתחושת האושר, השונים מאדם לאדם. צירוף המרכיבים הזה, עשוי להביא אותו לתחושה שהוא שלם עם עצמו, אם יפעל בתאום להם. כתוצאה מכך תחושת האושר תגיע אליו מאליה.

אושר קולקטיבי –מתייחס למרכיבים המומלצים לכלל האוכלוסייה כדי להגיע לתחושת האושר. המלצות אלו מסתמכות על מחקרים שנעשו בקרב קבוצות באוכלוסייה. במחקרים אלו נאסף הידע באמצעות סקרים ושאלונים, וההמלצות הן מהממוצעים שמתקבלים.

                             ___________________________________________

הרציונל:

EPI זו גישה המאפשרת לכל אדם להכיר את תפישת העולם האישית שלו לגבי כל אחד ממרכיבי האושר.
EPI פותחה כדרך להכרת האושר האישי, השונה מתפישת האושר הקולקטיבי, שאותה נהוג לבדוק במחקרים המסתמכים על ממוצעים.
הגישה שמה דגש על הכרת תפישות העולם ופילוסופיית החיים של האדם כפרט, כדי להגיע למצב שבו הוא מרגיש שלם עם עצמו, עם החלטותיו ועם חייו.
התהליך מתרחש בשלושה כיוונים המבוססים על עקרונות מעולם הפסיכולוגיה של הרגש והמחשבה, ומעולם הפילוסופיה של תפישות עולם והחקירה הסוקראטית:

Emotion – E .......... האינטואיציה והרגש-

בשלב זה האדם מתחבר לאינטואיציה ולרגש. אלו הן אותן תחושות ראשוניות שמובילות אותנו פעמים רבות. 

Personal view – P . תפישת העולם האישית באמצעות ההגות והמחשבה-

בשלב זה האדם מכיר תפישות עולם שונות, וגם את תפישת עולמו.

Insight – I ............. תובנות באמצעות המטה קוגניציה-

בשלב זה האדם בודק ובוחן האם למרכיב, שחשב כהכרחי לאושרו, יש יוצאים מן הכלל. כך יוכל לחדד ולמצוא את צירוף מרכיבים ההכרחי לאושר הייחודי לו.

בעקבות התהליך, יודע האדם איך לפעול בהתאמה לתפישת עולמו. כך יחוש רווחה ואושר. הוא אינו זקוק לעזרים שונים כדי להגיע לכך. כל פעולה שהוא עושה מחוברת אל תפישת עולמו ואל ערכיו. הוא מכיר את עצמו וגם יודע לשנות דברים כשצריך ולהתאימם לתפישת עולמו.

                          ___________________________________________

האושר כמצפן לחיינו.

ניתן לראות את האושר כמצפן של חיינו, המורה לנו אם בחרנו בדרך הנכונה לנו, ועשינו את הדבר הנכון עבורנו, בהתאמה לתפישת עולמנו. ולהיפך, אנו אומללים אם לא עשינו את הדבר הנכון עבורנו.
אולם לא כל תחושה טובה היא אושר. האושר אינו מגיע בהכרח מתוך שמחה, עונג או הנאה, הוא יכול להגיע גם עם קושי או כאב, לדוגמא:

 • מטפס הרים, יכול להיות מאושר שעמד באתגר, למרות הקושי.

 • אישה המביאה ילד לעולם, יכולה להיות מאושרת, למרות התהליך הכואב.

גם אומללות, שהיא תחושה הפוכה לאושר, אינה מגיעה בהכרח מתוך קושי או כאב, לדוגמא:

 • סטודנט המעדיף לשמוח וליהנות מצפיה בסרט, במקום ללמוד למבחן משמעותי.

 • כשאנו בוחרים להתענג מאכילת עוגה טובה, בשעה שהחלטנו שעלינו להוריד במשקל.

את האושר או האומללות הזו נרגיש רק לאחר מעשה, מאחר ובזמן המעשה, אנו עשויים להרגיש תחושות הפוכות.
מסיבה זו אנו עלולים לשגות בהחלטות משמעותיות מאוד, לדוגמא:

 • להיפרד מבן זוג ראוי כי חשקנו בחופש, אבל בעצם היה חסר לנו עניין.

 • לעקור לארץ זרה כי חלמנו על הרפתקאות, אבל בעצם היו חסרים לנו אתגרים.

במקרים רבים, אנו עלולים להבין מאוחר מדי, שבעצם הגורם האמיתי היה  ניסתר מעינינו.
כשאנו בוחנים את העניין אנו מגיעים למסקנה שהחלטות נכונות לנו, יגרמו לנו לתחושה של אושר, ואילו החלטות שגויות, לאומללות.
כך אפשר לראות את האושר כמצפן של חיינו, המורה לנו בתחושותינו אם בחרנו נכון.
השאלה היא, האם אנו יכולים להפוך את הגלגל, ולקבל את ההחלטה הנכונה לפני שניווכח בעזרת המצפן שלנו, האם היא אכן הייתה נכונה לנו.
הבעיה העיקרית בקבלת החלטה כזו, היא חוסר הבהירות מהו בעצם הדבר שבאמת נכון לי.
קיימות, בחברה בה אנו חיים, דעות רבות ומוסכמות חברתיות גורפות, לגבי הדברים הגורמים לאושר.
אולם אנו יכולים לראות שדבר המתאים לאדם אחד, לא יתאים בהכרח לאדם אחר, לדוגמא:

 • עבודה רבה ומתגמלת תגרום לאדם אחד תחושה טובה של אושר בגלל הביטחון כלכלי, ולאחר תחושה של אומללות בגלל חוסר בזמן פנוי.

 • בהחלטה האם לצאת למסע רחוק, אדם אחד ירגיש אבוד ללא הרפתקאות, ואילו האחר יחפש שלוות נפש.

מכאן אנו מבינים, שמתכון גורף, או עצה כיצד להיות מאושר, לא בהכרח יתאים לאדם אחד, גם אם זה עזר לאדם אחר.
לפני שאנו נעזרים ב"טיפים" לאושר, כדאי שנבדוק האם הדברים האלו מתאימים לנו, או שהם עלולים דווקא לאמלל אותנו באם ניישמם.

קישורים:

3 צעדים לאושר (ערכת קלפים) – כלי יישומי לתובנות בנושא האושר, שפותח בגישת EPI.

 אומל בגן עדן, איך להיות מאושר, 3 צעדים לאושר, קלפי מודעות, קלפים לשיחה 

רומן פילוסופי אודות זוג המתמודד ולומד איך להיות מאושר, ספר בנושא האושר

bottom of page